Adatkezelési tájékoztató az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság magyar delegáció kommunikációjának adatkezelésére

 

 

 1. Bevezetés

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság[1] (a továbbiakban: EGSZB) uniós tanácsadó szerv, melynek tagjai munkaadói és munkavállalói szervezetek és más érdekcsoportok képviseletét látják el. Az EGSZB véleményeket dolgoz ki különböző uniós témákban az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament részére, hidat képezve az EU döntéshozó intézményei és az uniós polgárok között.

Az EGSZB 2020-2025 közötti új mandátumában arra összpontosít, hogy átfogó, Európa jövőjét meghatározó elképzelésekhez az egyes tagországok polgárainak, civil társadalmi szereplőinek aktív hozzájárulását támogassa és a közöttük fellelhető értékes szakértelem részvételen alapuló elérésével a döntéshozók számára reálisabb képet adjon a szükséges lépések megtervezéséhez.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az EGSZB magyar delegációjának magyarországi kapcsolatkezelése szabályozására, ezen belül is a szervezett magyar civil társadalom európai szemeszterbe történő bekapcsolása során követett adatkezelési folyamatok, eljárások szabályozására jött létre.

Az Adatkezelési Tájékoztatónkat a ránk vonatkozó törvények alapján dolgoztuk ki annak érdekében, hogy az EGSZB-ben folyó munka iránt érdeklődők, hírleveleinket fogadóink személyes adatait védjük, és segítsük őket adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítésében.

Az EGSZB magyar delegációjának személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységét „Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)[2], és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)[3] alapján végzi.

Az EGSZB magyar delegációjának jelen adatkezelési tájékoztatója az alábbi tevékenységekhez kötődő személyes adatok kezelésére terjed ki:

 • a magyarországi kapcsolatkezelés, információátadás során végzett tevékenységre,
 • a magyarországi polgárok (munkaadók, munkavállalók és civil társadalmi szereplők) kezdeményezésére induló kapcsolattartási, egyedi kérést támasztó tevékenységre;
 • a magyarországi polgárok által kezdeményezett hírlevél feliratkozás kezelésére.

Tájékoztatónk a fenti tevékenységek során megszerzett, nem természetes személyekre vonatkozó adatokra nem alkalmazandó.

A szabályzat és módosításai nyilvánosan elérhető internetes oldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

 1. Az adatkezelő megnevezése, alapadatok

Név: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (röviden: EGSZB) magyar delegáció (röviden: EGSZB HU)

Székhely: 1215 Budapest, Ív utca 34.

E-mail: egszbhu@gmail.com

Az adatvédelemért felelős személy: Kükedi Zsolt, delegált

 1. Adatkezelések

3.1 Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvétel a https://egszb.hu oldalon keresztül történik. Az oldalon több csatorna is rendelkezésre áll, de az egszbhu@gmail.com címen egyszerűen küldhetnek levelet az EGSZB magyar delegációjának.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvétel során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. a).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó leírást megtalálja jelen tájékoztató “Adatkezeléssel kapcsolatos jogok” részében.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet: A honlapon, és a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, esetleg telefonon.

3.2 Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozás a hírlevél oldalán található feliratkozási lapon az alábbi adatok megadásával lehetséges. A hírlevelek tevékenységünkkel kapcsolatos híreket, eseményeket tartalmaznak. Az adatkezelés a Sales Autopilot (https://www.salesautopilot.hu) rendszerében történik.

A feliratkozást követően „Figyelem! Regisztrációja még nem végleges! Kérjük, nézze meg e-mail fiókját, és kattintson az általunk küldött e-mail-ben a feliratkozás megerősítésére szolgáló linkre!” figyelmeztetés jelenik meg. Keresse meg a „Feliratkozását az EGSZB hírlevelére erősítse meg” tárgyú levelet a levelesládájában és kattintson a benne foglalt „Feliratkozás megerősítése” linkre!

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. a).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő a megadott kapcsolattartási adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet: Minden egyes hírlevelünk alján található „leiratkozás a hírlevélről” hivatkozás segítségével, vagy a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, esetleg telefonon.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

Személyes adatokhoz az Adatkezelő ügyintézéssel megbízott munkatársai férhetnek hozzá annak érdekében, hogy kapcsolattartási, tájékoztatási és hírlevélküldési feladataikat ellássák.

 1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeihez adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozóktól elvárja a GDPR-nak való megfelelést. A személyes adatokhoz hozzáférő adatfeldolgozók a személyes adatokat az adatkezelő utasításának megfelelően kezelik.

Az adatfeldolgozóknak az adatok kezelését érintően nincs érdemi döntési joga.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, számviteli tevékenységéhez könyvelőt vesz igénybe.

A honlap kialakítása úgy történt, hogy a kapcsolódó adatbázisokban személyes adatokat nem tárolunk, személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató nem fér hozzá.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) egy része az Adatkezelő tulajdonát képezik. Ezeken a számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

A honlap működtetéséhez használt szerverhez, a szerveren létrehozott weboldal tartalomkezelőjéhez csak megfelelő jogosultsággal az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

A hírlevelekhez felhasznált adatokat kezelő rendszerhez (SalesAutopilot) csak megfelelő jogosultsággal az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő adatmentési és archiválási szabályokat határozott meg, amelyek betartását ellenőrzi.

Az Adatkezelő által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott.

 1. Sütik (cookies) használata

Honlapunkon sütiket használunk, amelyek a szerverünk, és a honlaplátogató böngészője között küldött kisméretű szövegfájlok. A sütik jellemzően csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja. A számítógépén tárolt sütiket megtekintheti és törölheti, rendelkezhet arról, hogy böngészője milyen módon kezelje a sütiket. Azok kezelését akár meg is tilthatja. Az elterjedt böngészők súgójába részletesen olvashat a sütik kezeléséről.

 1. A Google Analytics alkalmazása

Honlap a Google Analytics web elemző alkalmazást használja. A Google Analytics szintén „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a honlaplátogató számítógépére ment, így elősegíti a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos információk közül a Google a Felhasználó IP-címét lerövidíti, ezzel azonosíthatatlanná teszi. Google Analytics a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem rendeli össze a Google más adataival. A Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett (a jogszabályokban alkalmazott fogalomhasználat szerint az érintett, akinek a személyes adatait kezeljük) hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az 2. pontban megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait

 • milyen jogalap szerint,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • mennyi ideig kezelik.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő egy hónapon belül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatkezelő az érintettet a helyesbítésről levélben értesíti.

A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatokat az adatkezelő törölje. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat egy hónapon belül törölje, amennyiben a személyes adatok törlése nem ütközik az adatkezelőre és az érintettre vonatkozó, és kötelezően alkalmazandó szabályozásba.

Az adatkezelés korlátozásához, zárolásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Intézkedési határidő

Indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk a hozzánk fordulót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ez szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk a kérelmezőt.

Ha nem intézkedünk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, illetve erről nem tájékoztatjuk a kérelmezőt, a kérelmező panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati lehetőségével.

 1. Panasztételi lehetőség

Panasszal az Önt érintő, a személyes adatkezelés tárgyában elkövetett jogsértés ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Jogorvoslati lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság magyar delegáció, mint Adatkezelő ellen. Az Ön választása, lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthat peres eljárást. A törvényszékek elérhetőségét itt találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Budapest, 2020. december 22.

 

 

[1]    Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságról bővebben: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_hu.

[2]    A vonatkozó törvények: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelete (a továbbiakban: GDPR): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

[3]    Az információs Önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Hatályos: 2020.04.11 -): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.381624

Hozzászólások lezárva.